Υπουργικό συμβούλιο – Τα θέματα που συζητήθηκαν – Οι αποφάσεις για το Δημόσιο

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο, οι αρμόδιοι υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα:

1. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, παρουσίασε το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση της απόδοσης, τη στοχοθεσία και το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης.
Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου με το οποίο επαναπροσδιορίζεται η στόχευση του συστήματος αξιολόγησης, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται ευθέως η αξιολόγηση της απόδοσης με τους στόχους σε επίπεδο προϊσταμένων. Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται:

Πρώτον: Αξιολόγηση της Απόδοσης

-Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, αντικειμενικού και, κυρίως, ρεαλιστικού και απολύτως εφαρμόσιμου συστήματος αξιολόγησης.

-Αξιοποίηση των ετησίων σχεδίων δράσης και διασύνδεσή τους με τη διοικητική στοχοθεσία σε επίπεδο προϊσταμένων, ώστε να αποτελούν την κύρια παράμετρο αξιολόγησης των προϊσταμένων.

-Δίδεται έμφαση στη διαμόρφωση αναπτυξιακών πλάνων και εστιασμένων εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ατομικής και, συνεκδοχικά, της οργανωσιακής απόδοσης του υπαλλήλου και την αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Δεύτερο: Στοχοθεσία

-Διάκριση της διοικητικής στοχοθεσίας από την πολιτική στοχοθεσία του επιτελικού κράτους.

-Διαμόρφωση προτυποποιημένων και ομαδοποιημένων σε συγκεκριμένες κατηγορίες στόχων με βάση τα Περιγράμματα Θέσεων εργασίας.

-Διαφάνεια και λογοδοσία: ανάρτηση των στόχων σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (stoxothesia.gov.gr), προκειμένου οι καθ’ ύλην αρμόδιοι προϊστάμενοι να τους επιλέγουν, να τους ποσοτικοποιούν και να τους επικαιροποιούν βάσει εστιασμένων δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας διοικητικών υπηρεσιών.

Τρίτο: Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)

-Ενσωμάτωση της λογικής της ποιότητας στην καθημερινή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

-Ανάπτυξη πολιτικών συμμετοχής των υπαλλήλων στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των δημοσίων οργανώσεων.

2.Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε το νομοσχέδιο για την κατάρτιση, τις δεξιότητες και τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται:

Α.Η μεταβολή της σύνθεσης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ώστε να ανταποκρίνεται στην αποστολή του. Η δυνατότητα διαχείρισης ειδικού προϋπολογισμού από τους κοινωνικούς εταίρους. Η πλήρης ενσωμάτωση των συγχωνευθέντων φορέων (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας – Οργανισμός Εργατικής Εστίας) και η αξιοποίηση των αποθεματικών τους, προκειμένου να προωθηθεί η στεγαστική πολιτική. Η ευελιξία στη διαχείριση ακινήτων του ΟΑΕΔ με τη δυνατότητα μακροχρόνιων μισθώσεων, ακόμη και αδόμητων ακινήτων, με σκοπό την ανοικοδόμησή τους, με δαπάνες του μισθωτή.

Β. Η εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αναγκών κάθε προσώπου που αναζητεί εργασία, ώστε να λάβει την κατάλληλη κατάρτιση και να του προσφερθούν θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στις ικανότητές του. Ειδικότερα, για τους δικαιούχους επιδομάτων παρέχονται κίνητρα για την ενεργό αναζήτηση εργασίας και αντικίνητρα για την αδράνεια, υπό τη μορφή της περικοπής επιδομάτων και παροχών, σε περίπτωση που δεν αναζητούν ενεργά εργασία.

Γ. Η αποτελεσματικότερη διάγνωση των σημερινών, αλλά και των μελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες, προκειμένου να δοθούν οι κατευθύνσεις για την αντίστοιχη ορθή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που κατευθύνονται στην κατάρτιση και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση.

Δ. Η παροχή κινήτρων προς τους παρόχους συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για τη συνεχή βελτίωση της κατάρτισης που παρέχουν, μέσω ενός συστήματος αξιολόγησης, από το οποίο θα κρίνεται η δυνατότητά τους να είναι επιλέξιμοι σε προγράμματα επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Η καταγραφή του ιστορικού των καταρτίσεων που λαμβάνει κάθε δικαιούχος, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει συγκεντρωτικά τις πιστοποιήσεις του σε κάθε πιθανό εργοδότη. Η θέσπιση ορίων (που ελέγχονται μέσω του ατομικού λογαριασμού μάθησης), προκειμένου να αποφεύγεται το φαινόμενο της συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, με μοναδικό σκοπό την είσπραξη της σχετικής επιδότησης.

3. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ), όπως επίσης διατάξεις για τα ελεγκτικά όργανα και τους ελέγχους.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν :

Α. Την απλούστευση και επιτάχυνση των αιτήσεων καταχώρησης ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ. Προβλέπονται διοικητικού χαρακτήρα διατάξεις, για την υποβολή αιτήσεων καταχώρησης, τροποποίησης και ακύρωσης προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, καθώς και λοιπά εφαρμοστικά μέτρα του κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε..

Β. Την απλούστευση και αποσαφήνιση της διαδικασίας για την πιστοποίηση Επιχειρήσεων. Προβλέπονται διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία λήψης πιστοποίησης για την παραγωγή, συσκευασία και ανασυσκευασία Προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ και τις διοικητικού χαρακτήρα υποχρεώσεις των πιστοποιημένων επιχειρήσεων. Καινοτομία: Απαγόρευση υποβολής νέων αιτήσεων από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις ίδιες εγκαταστάσεις, για τα ίδια προϊόντα και έχουν παρεμφερή μετοχική σύνθεση ή/και διοίκηση με επιχειρήσεις, των οποίων η πιστοποίηση έχει αφαιρεθεί. Προβλέπονται για πρώτη φορά διατάξεις προς τον σκοπό προστασίας του καταναλωτή για προϊόντα που έχουν ως συστατικά προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Γ. Την εξειδίκευση των ελέγχων: Αποσαφηνίζονται τα διαφορετικά είδη ελέγχου, καθώς και το αντικείμενό τους, το οποίο εκτείνεται όχι μόνο σε ελέγχους πιστοποιημένων επιχειρήσεων, αλλά στο μέτρο του αναγκαίου, στο σύνολο των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την υπό έλεγχο εταιρεία. Προβλέπονται ειδικότερα: Επιτόπιοι έλεγχοι, Διοικητικοί έλεγχοι, Έλεγχοι αγοράς. Παρέχονται στην ελεγκτική αρχή (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) εκτεταμένες εξουσίες. Προβλέπονται αντικειμενικά κριτήρια προτεραιοποίησης ελέγχων.

Στόχος είναι η αποσαφήνιση και η απλούστευση του πλαισίου που διέπει το σύνολο της ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και η εξασφάλιση της αξιοπιστίας των ελεγκτικών πορισμάτων.
Προβλέπεται δυνατότητα υπανάθεσης (outsourcing) περιορισμένων ελεγκτικών αρμοδιοτήτων σε τρίτους, οι οποίοι διαθέτουν τεχνογνωσία σε σημαντικούς τομείς, την οποία το υφιστάμενο ελεγκτικό προσωπικό δεν διαθέτει. Θεσπίζονται, όμως, αυστηροί κανόνες διαφάνειας, ανεξαρτησίας και αμεροληψίας των προσώπων, στα οποία ανατίθενται τέτοιες αρμοδιότητες και ειδικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν την τήρησή τους.

Δ. Οι παραβάσεις προσδιορίζονται με τρόπο πληρέστερο, ώστε να αποφεύγονται σήμερα παρατηρούμενες ασάφειες και ασυνέπειες.

Ε. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις: Αυστηροποιούνται, συγχρόνως, όμως, κλιμακώνονται κατά τρόπο αναλογικό. Προβλέπεται η αφαίρεση πιστοποίησης. Προβλέπονται πρόστιμα επί του κύκλου εργασιών σύμφωνα και με τον Καν. (ΕΕ) 625/2017 για περιπτώσεις δόλιας συμπεριφοράς. Παρέχεται σε πολλές περιπτώσεις η δυνατότητα στους παραβάτες να λάβουν κατάλληλα μέτρα συμμόρφωσης, πριν την επιβολή κύρωσης.

ΣΤ. Διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Με το νέο πλαίσιο προβλέπεται: Εισήγηση ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ επί των παραβάσεων και των κυρώσεων. Επιβολή κυρώσεων από τριμελή επιτροπή στην οποία θα προεδρεύει μέλος του ΝΣΚ.

Ζ. Για τον συντονισμό και την ενοποίηση των ελέγχων προβλέπεται ότι: Όταν ελεγκτική αρχή στο πλαίσιο ελέγχου βρίσκει ενδείξεις τέλεσης παραβάσεων αρμοδιότητας άλλης ελεγκτικής αρχής: Ενημερώνει άμεσα την άλλη αρμόδια αρχή και την εποπτική αυτής αρχή. Δεσμεύει για λογαριασμό της άλλης ελεγκτικής αρχής παραβατικά προϊόντα για περιορισμένο χρόνο. Η άλλη αρμόδια ελεγκτική αρχή υποχρεούται να προσέλθει για έλεγχο εντός 10 ημερών. Στοιχεία που μία ελεγκτική αρχή βεβαιώνει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έγκυρα από οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική αρχή.

4. Ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την αποτίμηση του νομοθετικού έργου της Κυβέρνησης και την εφαρμογή των αρχών της καλής νομοθέτησης.

Ι) Η αποτίμηση του νομοθετικού έργου

Από τον Ιούλιο του 2019 ψηφίστηκαν 256 νομοσχέδια. Το 2019 ψηφίστηκαν 31, το 2020 ψηφίστηκαν 113 και το 2021 ψηφίστηκαν 112.

-Οι διαδικασίες επείγοντος και κατεπείγοντος εφαρμόζονται σε απολύτως εξαιρετικές και διαρκώς μειούμενες περιπτώσεις.

-Ψηφίστηκαν 3 επείγοντα νομοσχέδια από τον Ιούλιο 2019, εκ των οποίων 1 το 2021 [έναντι 7,11 ετησίως κατά την περίοδο 2015-2019].

-Ψηφίστηκαν 8 κατεπείγοντα νομοσχέδια από τον Ιούλιο 2019, εκ των οποίων 1 το 2021 [έναντι 4,22 ετησίως κατά την περίοδο 2015-2019].

-Ο αριθμός των υπουργικών τροπολογιών, αν και σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την περίοδο 2016-2018, παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, οι εκπρόθεσμες τροπολογίες, κανόνας μέχρι και το 2020, έχουν καταστεί πλέον η απόλυτη εξαίρεση, ενώ εδώ και μήνες δεν υφίστανται καν.

-Υπουργικές τροπολογίες: 285 κατά μέσο όρο ετησίως κατά την περίοδο 2016-2018, 192 το 2020, 213 το 2021.

-Ποσοστά εμπρόθεσμων υπουργικών τροπολογιών: 27,3% (κατά μέσο όρο ετησίως κατά την περίοδο 2016-2018), 42,7% (2020), 88,7% (2021).

-Σημαντική ποιοτική βελτίωση μέσω τήρησης του Εγχειριδίου Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας.

-Συνεπής τήρηση των δύο εβδομάδων διαβούλευσης [με απολύτως μεμονωμένες εξαιρέσεις].

-Ουσιαστικός έλεγχος από Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας.

Νομοθετικό κείμενο προσιτό στους αποδέκτες του και αποτελεσματικό ως προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς [πίνακας περιεχομένων σε κάθε νομοσχέδιο, ουσιαστικοί τίτλοι στα άρθρα, επισήμανση συγκεκριμένων σημείων ως προς τα οποία τροποποιείται μια διάταξη, συγκέντρωση εξουσιοδοτικών – μεταβατικών καταργούμενων διατάξεων σε διακριτά άρθρα στο τέλος του νομοσχεδίου].

-Εντατικό πρόγραμμα κωδικοποίησης του συνόλου της νομοθεσίας.

ΙΙ) Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ροής Προεδρικών Διαταγμάτων

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και το Νομικό Γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, προχώρησαν στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την έκδοση των ατομικών και κανονιστικών Προεδρικών Διαταγμάτων: όλες οι σχετικές διαδικασίες από τη σύνταξη του αρχικού σχεδίου μέχρι τη δημοσίευση των Διαταγμάτων θα γίνονται ψηφιακά.

Εντός του Δεκεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή του συστήματος για τα ατομικά Προεδρικά Διατάγματα και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 το σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία και θα καταργηθεί η χρήση χαρτιού.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των εγκριτικών ροών Προεδρικά Διατάγματα (ατομικά και κανονιστικά) και έχει υλοποιηθεί μέσω παραμετροποίησης ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης εγγράφων, υποθέσεων και υποστήριξης διαδικασιών (DMS – Document & Workflow Management System).

Μέσω του ψηφιακού συστήματος υποστηρίζεται η σύνταξη των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων, η διαδοχική ροή τους και, τέλος, η ολοκλήρωση του κύκλου μέσω της ψηφιακής υπογραφής τους στην πλατφόρμα συλλογής υπογραφών από τους αρμόδιους Υπουργούς και από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Παράλληλα έχει δημιουργηθεί ένας ψηφιακός φάκελος που περιέχει όλα τα έγγραφα (υποστηρικτικό υλικό) που συνοδεύουν το Προεδρικό Διάταγμα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα ψηφιακό αποθετήριο, στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι συμμετέχοντες στην διαδικασία.

5. Κατ΄εφαρμογή του νόμου για το επιτελικό κράτος, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στην έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2022 που παρουσίασαν οι Υπουργοί Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος, συμπεριλαμβανομένων των εμβληματικών μεταρρυθμίσεων και έργων για την ποιότητα ζωής. Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα της Κυβέρνησης.

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τις εισηγήσεις του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκου Παπαθανάση και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, για την υπαγωγή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Πρόκειται για:

α) Το έργο «Κατασκευή χώρων διοίκησης και ελεύθερων χώρων-αστικού πρασίνου με την ονομασία “Ανδρέας Λεντάκης” στον χώρο του πρώην εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού».

β) Το έργο της επέκτασης των εγκαταστάσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε.», οι οποίες βρίσκονται στη θέση «Πλακωτό» στη Μαγούλα Αττικής.

γ) Τα Οδικά – Συγκοινωνιακά Έργα: 1. 1η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για τη βελτίωση του οδικού άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο στο τμήμα Μπράλος – Άμφισσα». 2.Βελτίωση του οδικού άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο στο τμήμα Μπράλος – Άμφισσα». 3. Αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ. στο οδικό τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, Ν. Λασιθίου από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 4+400. 4. Αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ. στο οδικό τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, Ν. Λασιθίου από χ.θ. 4+400 έως χ.θ. 8+900. 5. Αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ. στο οδικό τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, Ν. Λασιθίου από χ.θ. 8+900 έως χ.θ.12+400. 6. Αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ. στο οδικό τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, Ν. Λασιθίου από χ.θ.12+400 έως χ.θ. 14+650. 7. Περιφερειακή οδός του οικισμού Εύδηλου Ικαρίας. 8. Βελτίωση επαρχιακής οδού Αμπελικού –Σταυρού Λέσβου. 9. Τμήμα Καλαμπάκα – Εγνατία (χ.θ. 137+500 έως 175+000) 2ου υποτμήματος από χ.θ. 17+500 έως χ.θ. 33+750 για το βόρειο αναβαλλόμενο τμήμα του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) εντός των ορίων των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Πηγαδίτσας και Κηπουρείου του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

7.Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, και προεπέλεξε για την προαγωγή στην κενή θέση Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας τους κατωτέρω Συμβούλους της Επικρατείας:

1) Μαργαρίτα Γκορτζολίδου,

2) Ευθύμιο Αντωνόπουλο,

3) Παναγιώτα Καρλή,

4) Μαρίνα Παπαδοπούλου,

5) Βασίλειο Αραβαντινό,

6) Διομήδη Κυριλλόπουλο.

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο επέλεξε ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου την κυρία Αναστασία Μιαούλη και ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κυρίους Απόστολο Φιλιππόπουλο, Νικόλαο Τάτσο και Δημήτριο Καινούργιο.

9. Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Χρήστου Τριαντόπουλου, ενέκρινε την τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να προστεθούν νέα μέλη, να διευρυνθούν οι αρμοδιότητές της και να προβλεφθεί η δυνατότητα σύστασης Ομάδων Εργασίας.

10. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, για παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ως προς τους διορισμούς και τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Καρφιά Κούνεβα προς Κουμουνδούρου 

Η εκδήλωση του ΚΚΕ έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο του...

Τσεχία: Στις κάλπες για εκλογή προέδρου – Ποιος είναι το φαβορί

Ο διήμερος, δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Τσεχική...

Η ισοπεδωτική εμφάνιση του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Πέισερς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη μια φορά ισοπεδωτικός...

Κωνσταντίνος Φλώρος: Ας τολμήσει κάποιος να μας… τσιγκλήσει

Έγινε χθες παρουσία του Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου η...

Περού – Κογκρέσο: «Οχι» σε Μπολουάρτε για πρόωρες εκλογές

Το κοινοβούλιο του Περού απέρριψε σε συνεδρίασή του τη...