ΤτΕ : Πτώση για το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το 2μηνο

Μειώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για το α΄ δίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών συνέβαλε στο να καταγράφεται στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ, κατά 1,2 δισ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2020.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Φεβρουάριο του 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα ύψους 840 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας βελτίωση κατά 314 εκατ. ευρώ έναντι του Φεβρουαρίου του 2020. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τη βελτίωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την επιδείνωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση της αξίας των εξαγωγών κατά 9,5% και στη μείωση της αξίας των εισαγωγών κατά 5,1%, εξελίξεις που οφείλονται κυρίως στις μεταβολές της αξίας των εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων. Σε σταθερές τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11% και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 10,7%. Επίσης, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν άνοδο κατά 2,4% και οι αντίστοιχες εισαγωγές μείωση κατά 1,1%, σε σταθερές τιμές.

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση σε όλα τα επιμέρους ισοζύγια σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2020. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 87,8% και 89,4% αντίστοιχα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών μειώθηκε κατά 17,8%, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές (κατά 7,5%).

Το Φεβρουάριο του 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2020, κυρίως λόγω της αύξησης των πληρωμών της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 1,3 δισεκ. ευρώ, κατά 1,2 δισεκ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2020. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, καθώς και στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών σε σχέση με εκείνη των εξαγωγών. Ειδικότερα, οι εξαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 2,4% σε τρέχουσες τιμές και οι εισαγωγές μείωση κατά 11,2%. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 3,6%.

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 87,9% και 90,3% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Οι εισπράξεις από μεταφορές μειώθηκαν κατά 17,1%. Τέλος, τα πλεονάσματα των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων βελτιώθηκαν σημαντικά.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Φεβρουάριο του 2021, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 107 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων βελτιώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε στα 480 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τη γενική κυβέρνηση.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Φεβρουάριο του 2021, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε σε 844 εκατ. ευρώ, από 1,0 δισεκ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2020. Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα 796 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Φεβρουάριο του 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν μικρή αύξηση κατά 21 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 259 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση κατά 2,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού εξαιτίας της μείωσης κατά 757 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, που αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση κατά 362 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους. Η μικρή μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά αφενός τη μείωση κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και αφετέρου την αύξηση κατά 1,1 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 45 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 585 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 4,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση και των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 1,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 498 εκατ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους και στην κατά 166 εκατ. ευρώ στατιστική προσαρμογή, η οποία συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση κατά 637 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 2,8 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και την αύξηση κατά 632 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2021, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 9,2 δισεκ. ευρώ, έναντι 7,8 δισεκ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου του 2020.

Πηγή ot.gr

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Βουλή: Η Μιλένα, ο Κασιδιάρης και ο συνήγορος από τους .. «Σπαρτιάτες»

Στη Βουλή σήμερα έγινε η εναρκτήρια συνεδρίαση της Ειδικής...

Το Κρεμλίνο περιφέρει τον «νεκρό» διοικητή του στόλου της Μαύρης Θάλασσας

Επιδεικτικά συνεχίζουν να εμφανίζουν οι Ρώσοι, τον «νεκρό» διοικητή...

Ρόμπερτ Μενέντεζ: Ελεύθερος με εγγύηση 100.000 δολάρια ο Αμερικανός γερουσιαστής

Αθώος στις κατηγορίες για δωροδοκία που τον βαραίνουν δήλωσε...

Ο Ozzy Osbourne θέλει να ηχογραφήσει «ακόμα ένα άλμπουμ»

Mετά την επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε πρόσφατα, o Ozzy Osbourne...