Moody’s: Αναβάθμισε τις αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών

Σε αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων έξι ελληνικών τραπεζών κατά μία έως δύο βαθμίδες προχώρησε η Moody’s, καθώς και της αυτόνομης βασικής πιστοληπτικής αξιολόγησης τριών εξ αυτών.

Οι προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων δύο τραπεζών μεταβλήθηκαν σε σταθερές από θετικές μετά τις αναβαθμίσεις τους, ενώ οι προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων των υπόλοιπων τεσσάρων τραπεζών παραμένουν θετικές.

Όπως αναφέρει ο Οίκος, η θετική αξιολόγηση οφείλεται στις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία, στις σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, στη βελτίωση της κερδοφορίας και, στην περίπτωση της Παγκρήτιας Τράπεζας, στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου.

Η ελληνική οικονομία

Αναφορικά με την ελληνική οικονομία, η Moody’s αναφέρει ότι «ο ισχυρός τουριστικός τομέας, η εγχώρια κατανάλωση και οι επενδύσεις θα οδηγήσουν σε υγιή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά περίπου 5,3% το 2022 με βάση τις προσδοκίες του οίκου αξιολόγησης, η οποία θα είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ που ανέρχεται σε 2,2%. Η ελληνική οικονομία έχει ανακάμψει από το σοκ της πανδημίας, υποδεικνύοντας ότι δεν έχει υποστεί μόνιμες ζημιές, καθώς ο αναζωογονημένος τουριστικός τομέας και τα μέτρα στήριξης των αρχών μετρίασαν τις επιπτώσεις του οικονομικού σοκ.

»Αν και η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί απότομα στο 1,8% το 2023, καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας θα τροφοδοτήσουν τις ευρύτερες πιέσεις στις τιμές και θα αποδυναμώσουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ενώ τα αυξανόμενα επιτόκια θα επιβαρύνουν τις επενδύσεις, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό από ό,τι οι άλλες χώρες της ΕΕ», αναφέρει ο Οίκος.

«Έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια»

«Οι πιστωτικές συνθήκες στη χώρα έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, με σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του συστήματος (ΜΕΑ) στο 9,5% του συνόλου των δανείων και προκαταβολών τον Ιούνιο του 2022 από περίπου 40% τον Δεκέμβριο του 2019 και ένα υψηλό ρεκόρ σχεδόν 50% το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό έχει επίσης βελτιώσει τη δανειοδοτική ικανότητα των τραπεζών προς την πραγματική οικονομία και την ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών.

»Η σημαντική μείωση των προβληματικών δανείων στο τραπεζικό σύστημα οφείλεται κυρίως στις σημαντικές τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που πραγματοποίησαν οι τράπεζες μέσω του χρηματοδοτούμενου από το κράτος προγράμματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων με την ονομασία “Ηρακλής”. Κατά συνέπεια, οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν νέους αντίθετους ανέμους και προκλήσεις, που απορρέουν από τις πληθωριστικές πιέσεις και την αύξηση των επιτοκίων, οι οποίες πιθανότατα θα επηρεάσουν την οικονομική προσιτότητα και την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους των ευάλωτων δανειοληπτών», τονίζεται.

Alpha Bank

Η BCA της Alpha Bank αναβαθμίστηκε σε b1 από b2, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεών της αναβαθμίστηκε σε Ba2 από B1 και η αξιολόγηση του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους της αναβαθμίστηκε σε Ba3 από B2. Η αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες των μακροπρόθεσμων καταθέσεων και του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους της Alpha Bank οφείλεται στην αναβάθμιση του BCA σε b1 από b2 και επίσης στις χαμηλότερες παραδοχές ζημιών που αναφέρονται στην παραπάνω ενότητα.

Η αναβάθμιση του BCA αντανακλά τη σημαντική πρόοδο της τράπεζας στην αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων της, επιτυγχάνοντας μονοψήφιο δείκτη NPE 8,2% τον Ιούνιο του 2022 από 42,5% τον Δεκέμβριο του 2020, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων και πωλήσεων NPE, αλλά και των οργανικών προσπαθειών μείωσης. Η τράπεζα σχεδιάζει να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα του ενεργητικού της, μειώνοντας το υπόλοιπο των NPE της σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2024 (από 3,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2022), αν και αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί πρόκληση στο τρέχον πληθωριστικό περιβάλλον. Η κάλυψη της τράπεζας από προβλέψεις NPE ήταν στο 40% τον Ιούνιο του 2022, με σχεδόν το ήμισυ του χαρτοφυλακίου NPE της να έχει τη μορφή ενυπόθηκων δανείων λιανικής με καλή αξία εξασφαλίσεων, αν και ο δείκτης αυτός είναι σημαντικά χαμηλότερος από ορισμένους από τους τοπικούς ομολόγους της.

Τράπεζα Πειραιώς

Η BCA της Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίστηκε σε b2 από b3, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων αναβαθμίστηκε σε Ba3 από B2 και η αξιολόγηση του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους της αναβαθμίστηκε σε B1 από B3. Η αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες της αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων καταθέσεων και του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους της Τράπεζας Πειραιώς υποστηρίζεται από την αναβάθμιση του BCA της τράπεζας σε b2 από b3 και από τις ευνοϊκότερες παραδοχές για το ποσοστό ζημιών που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση LGF της Moody’s.

Η υψηλότερη BCA της τράπεζας λαμβάνει υπόψη την απορρύθμιση του ισολογισμού της από NPEs σε συνδυασμό με την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία του πυρήνα της. Η τράπεζα έχει μειώσει το απόλυτο επίπεδο των NPEs σε 3,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2022 από 22,5 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση του δείκτη NPEs σε 9% από 45%. Η κάλυψη των προβλέψεων της τράπεζας ήταν 46% τον Ιούνιο του 2022 από 39% τον Ιούνιο του 2021. Η αναβάθμιση της BCA λαμβάνει επίσης υπόψη τον αρνητικό οργανικό σχηματισμό NPEs το δεύτερο τρίμηνο του 2022, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τράπεζα κατάφερε να περιορίσει τις εισροές NPEs. Σύμφωνα με τη Moody’s, η υψηλότερη BCA της τράπεζας αναγνωρίζει την επιτυχημένη πορεία της μέχρι στιγμής στην εκτέλεση του σχεδίου μετασχηματισμού της.

Παγκρήτια Τράπεζα

Η BCA της Παγκρήτιας Τράπεζας αναβαθμίστηκε σε caa2 από caa3 και η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων της σε B3 από Caa2. Η αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης καταθέσεων της Pancreta Bank κατά δύο βαθμίδες υποστηρίζεται από την αναβάθμιση της BCA της τράπεζας σε caa2 από caa3 και από τις ευνοϊκότερες παραδοχές για το ποσοστό ζημιών που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση LGF της Moody’s.

Η αναβάθμιση της BCA της Pancreta Bank σε caa2 από caa3 λαμβάνει υπόψη την αύξηση κεφαλαίου της κατά 98,7 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2022, ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή της επάρκεια. Αυτή η αύξηση κεφαλαίου ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου, που περιλαμβάνει την εξυγίανση του ισολογισμού της από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, τη συγχώνευση με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στην Κρήτη και την ανάληψη των δραστηριοτήτων της HSBC Continental Europe στην Ελλάδα.

Εθνική Τράπεζα

Η BCA της NBG επιβεβαιώθηκε στο b1, οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων αναβαθμίστηκαν σε Ba2 από Ba3 και η αξιολόγηση του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους της αναβαθμίστηκε σε Ba3 από B1. Η αναβάθμιση της αξιολόγησης των καταθέσεων και του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους οφείλεται στις ευνοϊκότερες παραδοχές για το ποσοστό ζημιών που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση LGF της Moody’s.

Η επιβεβαίωση του αυτόνομου BCA της NBG στο b1 λαμβάνει υπόψη την ήδη βελτιωμένη ποιότητα του ενεργητικού της σε σχέση με πριν, με δείκτη NPE 6,3% και σχετικά υψηλή κάλυψη από προβλέψεις 80% τον Ιούνιο του 2022, αλλά και τη βελτίωση της κερδοφορίας της (αύξηση 40% σε ετήσια βάση των βασικών λειτουργικών κερδών της το πρώτο εξάμηνο του 2022) που στηρίζει το πιστωτικό της προφίλ. Η BCA της τράπεζας αποτυπώνει επίσης την άνετη κεφαλαιοποίησή της με πλήρως φορτισμένο CET1 15% τον Ιούνιο του 2022.

Eurobank

Η BCA της Eurobank επιβεβαιώθηκε επίσης στο b1, οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων αναβαθμίστηκαν σε Ba2 από Ba3 και η αξιολόγηση του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους της αναβαθμίστηκε σε Ba3 από B1. Η αναβάθμιση της αξιολόγησης των καταθέσεων και του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους οφείλεται στις ευνοϊκότερες παραδοχές για το ποσοστό ζημιών που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση LGF της Moody’s.

Η επιβεβαίωση του αυτόνομου BCA της Eurobank σε b1 ενσωματώνει τον ήδη μειωμένο δείκτη NPE σε pro-forma 5,9% τον Ιούνιο του 2022 και την κάλυψη από προβλέψεις 72%, η οποία έχει μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο φερεγγυότητας της, διαθέτοντας έναν πλήρως φορτωμένο δείκτη CET1 14%. Επιπλέον, η BCA της λαμβάνει υπόψη και την αύξηση κατά 13,5% σε ετήσια βάση των βασικών εσόδων προ προβλέψεων του εξαμήνου 2022 με καθαρά κέρδη σχεδόν 941 εκατ. ευρώ, γεγονός που στηρίζει το πιστωτικό της προφίλ.

Attica Bank

Η BCA της Attica Bank επιβεβαιώθηκε σε caa3 και η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων αναβαθμίστηκε σε Caa1 από Caa2. Η αναβάθμιση της αξιολόγησης των καταθέσεων οφείλεται αποκλειστικά στις ευνοϊκότερες παραδοχές για το ποσοστό ζημιών που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση LGF της Moody’s.

Η επιβεβαίωση του BCA της Attica Bank σε caa3 αντανακλά την ανάγκη της να αντλήσει περισσότερα κεφάλαια για να ενισχύσει τις αδύναμες κεφαλαιακές της μετρήσεις (CET1 στο 6,4% και CAR στο 9,9%) προκειμένου να ανταποκριθεί στις κανονιστικές της απαιτήσεις, καθώς και το ακόμα υψηλό επίπεδο των NPEs (67,6%) στον ισολογισμό της τον Ιούνιο του 2022. Το χαμηλό BCA της τράπεζας εξετάζει επίσης το αδύναμο προφίλ των κερδών της, με λειτουργικές ζημίες ύψους 20,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εσόδων από τόκους και των ασθενέστερων αποτελεσμάτων από τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Το μέλλον

Με την πάροδο του χρόνου, αναφέρει η Moody’s, θα μπορούσαν να προκύψουν ανοδικές πιέσεις στην αξιολόγηση των καταθέσεων και του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους για αυτές τις τράπεζες μετά από περαιτέρω βελτιώσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας, οι οποίες θα μπορούσαν να στηρίξουν την καλύτερη ποιότητα του ενεργητικού και την κερδοφορία σε συνδυασμό με σταθερές κεφαλαιακές μετρήσεις που θα είναι άνετα πάνω από τις απαιτήσεις.

Αντίθετα, οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν σε περίπτωση που υπάρξει σημαντική επιδείνωση των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ή της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας. Οποιαδήποτε ουσιαστική αποδυνάμωση του λειτουργικού περιβάλλοντος και των συνθηκών χρηματοδότησης από τις πληθωριστικές πιέσεις και την αύξηση των επιτοκίων, θα μπορούσε επίσης να έχει αρνητική επίδραση στις αξιολογήσεις των τραπεζών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Αγνωστα κειμήλια της ζωής του Μπάιρον στο Τρίνιτι

Στα αρχεία του Κολεγίου Τρίνιτι, στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας,...

Σπαρτιάτες: Ο γρίφος της έκπτωσης, οι έδρες και οι πιθανές καραμπόλες

Η επικείμενη απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Εκλογοδικείου) για...

LVMH: Ο Μπερνάρ Αρνό ετοιμάζει τον διάδοχο – Το παρασκήνιο

Τέσσερις δεκαετίες πέρασε ο δισεκατομμυριούχος σήμερα Μπερνάρ Αρνό, εξελίσσοντας...

Ισραήλ: Τι «δουλειά» κάνει ένας πανάκριβος πύραυλος Arrow

Η εφημερίδα Maariv αποκάλυψε πως ο συντονισμός της αναχαίτισης...