Καταγγελία Αυγενάκη για νοθεία στις εκλογές της ΕΟΚ!

Για νοθεία και παραπλάνηση των δικαστικών λειτουργών, μέσω εικονικών αντιδικιών σωματείων του μπάσκετ, κάνει λόγο ο Λευτέρης Αυγενάκης.

«Σωματεία που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και επομένως δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στις επικείμενες αρχαιρεσίες, σε συμπαιγνία με την ως άνω αθλητική ομοσπονδία προσφεύγουν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ακολουθώντας τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων επικαλούμενα ότι στερούνται το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι δυνάμει απόφασης αναρμόδιου κατά το καταστατικό της ομοσπονδίας οργάνου της και συγκεκριμένα δυνάμει απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και όχι του αποκλειστικά αρμόδιου Διοικητικού Συμβουλίου της και αφού ζητούν την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της οικείας απόφασης της κατά το καταστατικό αναρμόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής, ζητούν επιπλέον και την έκδοση προσωρινής διαταγής, η οποία επιτρέπει την εγγραφή των αιτούντων σωματείων στον εκλογικό κατάλογο των επικείμενων αρχαιρεσιών της ομοσπονδίας», αναφέρει μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Αθλητισμού.

Αναλυτικά όσα λέει στην καταγγελία του:

«Με την παρούσα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μία στρεβλή κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί ενόψει των επικείμενων αρχαιρεσιών της λειτουργούσας σήμερα υπό προσωρινή διοίκηση Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), μέσω μεθοδεύσεων, που κατατείνουν σε καταστρατήγηση δικονομικών, ουσιαστικών και καταστατικών διατάξεων και σε κατάχρηση του θεσμού της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας διά της εκδόσεως προσωρινής διαταγής κατόπιν παραπλάνησης δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι καλούνται να αποφανθούν επί εικονικών αντιδικιών.

A. Προτού σας εξηγήσω αναλυτικότερα πώς ακριβώς υφαρπάζονται προσωρινές διαταγές, θεωρώ σκόπιμο να σας εκθέσω με συντομία το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4726/2020, προβλέπεται επί λέξει : «… 2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ` ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, κατά τα προεκτεθέντα, έχει επί λέξει ως εξής : «Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου – μέλους της ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2.»

3. Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτουν τα εξής: Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση Αθλητικής Ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που πληροί ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:

* Φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση.

* Έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148).

* Συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αθλητών, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος.

4. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σύμφωνα με εκλογικό κατάλογο με τα σωματεία που έχουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, τον οποίο το Δ.Σ. της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει προς επικύρωση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται (άρθρο 14 παρ.3 του ν.2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4726/2020).

5. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας (άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4726/2020) και κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης (άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 4726/2020).

Β. Ενόψει των επικείμενων αρχαιρεσιών της, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί για την 30η.5.2021, δοθέντος ότι σύμφωνα με το νόμο πρέπει να διεξαχθούν έως και την 31.5.2021, η Ε.Ο.Κ. έχει καταρτίσει και υποβάλει εμπροθέσμως στη Γ.Γ.Α. εκλογικό κατάλογο με τα δικαιούμενα συμμετοχή και ψήφο, κατ΄άρθρο 14 παρ.2 ν.2725/1999, αθλητικά σωματεία – μέλη της, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 512.

Παρά ταύτα σωματεία που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και επομένως δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στις επικείμενες αρχαιρεσίες, σε συμπαιγνία με την ως άνω αθλητική ομοσπονδία προσφεύγουν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ακολουθώντας τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων επικαλούμενα ότι στερούνται το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι δυνάμει απόφασης αναρμόδιου κατά το καταστατικό της ομοσπονδίας οργάνου της και συγκεκριμένα δυνάμει απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και όχι του αποκλειστικά αρμόδιου Διοικητικού Συμβουλίου της και αφού ζητούν την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της οικείας απόφασης της κατά το καταστατικό αναρμόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής, ζητούν επιπλέον και την έκδοση προσωρινής διαταγής, η οποία επιτρέπει την εγγραφή των αιτούντων σωματείων στον εκλογικό κατάλογο των επικείμενων αρχαιρεσιών της ομοσπονδίας.

Η συζήτηση των σχετικών αιτημάτων περί εκδόσεως προσωρινής διαταγής διεξάγεται με όρους εικονικής αντιδικίας μεταξύ των αιτούντων σωματείων και της «αντιδίκου» τους αθλητικής ομοσπονδίας με αποτέλεσμα να εκδίδονται προσωρινές διαταγές, που καταστρατηγώντας τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αλλοιώνουν και νοθεύουν την εκλογική διαδικασία.

Ήδη πληροφορούμαι ότι δυνάμει τριών (3) διαφορετικών προσωρινών διαταγών, οι οποίες έχουν εκδοθεί με την προπεριγραφείσα συμπαικτική διαδικασία, έχουν προστεθεί έως και σήμερα στον εκλογικό κατάλογο της εν λόγω ομοσπονδίας εξήντα δύο (62) συνολικά αθλητικά σωματεία, ενώ εκκρεμούν προς εκδίκαση και άλλες τέτοιες αιτήσεις.

Γ.Με απόλυτο σεβασμό προς τη Δικαιοσύνη και την ανεξάρτητη λειτουργία της, ως πολιτικός προϊστάμενος ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου χώρου, όπως είναι ο Αθλητισμός, αισθάνθηκα την ανάγκη να αναδείξω και καταγγείλω με την παρούσα μία κατάσταση που υπονομεύει την αξιοπιστία των θεσμών λοιδορώντας ένα νομικό πλαίσιο, που αγκαλιάστηκε από τη συντριπτική πλειονότητα των αθλητικών ομοσπονδιών και εφαρμόστηκε πρόσφατα με απόλυτη επιτυχία και διαφάνεια στις αρχαιρεσίες, που ανέδειξαν τις νέες διοικήσεις τους».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Τελικά στο Μάτι δεν έφταιγε κανείς…

Στις 23 Ιουλίου ήμουν στο σπίτι μου στο Μάτι,...

OHE: Απάνθρωπη η εντολή για εκκένωση της Ράφα

Οι εντολές του Ισραήλ για μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων από...

Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη στην ηγεσία του CDU με 89%

O αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη...

Τους Παξούς επισκέφθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης

Τους Παξους επισκέφθηκε σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης συνοδευόμενος από τον...

Ράφα: Αντίστροφη μέτρηση για την επέμβαση

Κρίσιμες είναι οι ώρες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας...