ΕΚΤ: Μετρώντας τον προσωπικό σας πληθωρισμό

Η έννοια του πληθωρισμού κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην παγκόσμια οικονομική ειδησεογραφία. Οι τιμές παγκοσμίως βρίσκονται σε ανοδική τροχιά προκαλώντας πονοκέφαλο σε κυβερνήσεις και Κεντρικές Τράπεζες, που αναζητούν τρόπους να αναχαιτίσουν το κύμα ακρίβειας.

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θέτει την σταθερότητα στις τιμές ως βασικό πυλώνα για την άσκηση της νομισματικής της πολιτικής, δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τον υπολογισμό του «προσωπικού πληθωρισμού».

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

Ο υπολογιστής προσδιορίζει τον προσωπικό ρυθμό πληθωρισμού του καθενός από εμάς με βάση τις καταναλωτικές συνήθειες μας. Μέσω αυτού μπορούμε να συγκρίνουμε τον προσωπικό ρυθμό πληθωρισμού μας με τον ΕνΔΤΚ και δούμε τι αντίκτυπο έχουν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζουμε συνήθως στον ρυθμό πληθωρισμού μας.

Επίσης, η ΕΚΤ δίνει οδηγίες για το τι σημαίνει πληθωρισμός και γιατί είναι σημαντικό να τον μετρούμε.

Οδηγίες

Ειδικότερα, η γενική αύξηση των τιμών ονομάζεται «πληθωρισμός». Είναι σημαντικό να μετρούμε τον πληθωρισμό αξιόπιστα και να τον διατηρούμε σταθερό επειδή, όταν οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις νιώθουν σίγουροι ότι ξέρουν ποιος θα είναι ο ρυθμός πληθωρισμού στο μέλλον, μπορούν να κάνουν μακροπρόθεσμα σχέδια. Έτσι η οικονομία λειτουργεί καλύτερα.

Αυτή η διαδραστική έκδοση της ΕΚΤ εξετάζει τον πληθωρισμό από στατιστική άποψη. Εξηγεί λεπτομερώς τι είναι ο πληθωρισμός και πώς μετρείται από τις στατιστικές υπηρεσίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βοηθά να διευκρινιστεί πώς ο πληθωρισμός είναι παράγοντας στο πλαίσιο των καθηκόντων των κεντρικών τραπεζών και πώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρακολουθεί τον πληθωρισμό. Επίσης, παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να θεωρούν ότι ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος σε σχέση με τον επίσημα μετρούμενο ρυθμό πληθωρισμού.

Η έκδοση παρουσιάζει εύκολα κατανοητά στατιστικά στοιχεία για τον πληθωρισμό με χρήση διαδραστικών εικόνων που επιτρέπουν τη σύγκριση των ρυθμών πληθωρισμού μεταξύ χωρών. Οι εικόνες παρέχουν επίσης μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα των διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο «καλάθι αγορών» το οποίο χρησιμοποιείται για την επίσημη μέτρηση του πληθωρισμού.

Χωρίζεται στα ακόλουθα τέσσερα κεφάλαια, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει διαδραστικές εικόνες:

1. Τι είναι ο πληθωρισμός; Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί την έννοια του πληθωρισμού, γιατί ο ρυθμός πληθωρισμού είναι σημαντικός και πώς και γιατί διαφέρει από χώρα σε χώρα και στον χρόνο.

2. Πώς μετρείται ο πληθωρισμός; Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ρυθμού πληθωρισμού. Εξηγεί ποια αγαθά και υπηρεσίες περιλαμβάνονται στον υπολογισμό και περιγράφει τις προκλήσεις που υφίστανται.

3. Επίσημα μετρούμενος πληθωρισμός και εκτιμώμενος πληθωρισμός Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εκτιμούν τον πληθωρισμό, συγκρίνει τον εκτιμώμενο πληθωρισμό με τον επίσημα μετρούμενο πληθωρισμό και εξηγεί τις διαφορές μεταξύ των δύο.

4. Υπολογιστής προσωπικού πληθωρισμού Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να υπολογίσετε τον δικό σας ρυθμό πληθωρισμού με βάση τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζετε και να τον συγκρίνετε με τους επίσημα μετρούμενους ρυθμούς πληθωρισμού.

Πώς συγκρίνεται ο προσωπικός ρυθμός πληθωρισμού με τον επίσημο;

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) βασίζεται σε ένα μέσο καλάθι αγορών αγαθών και υπηρεσιών που αντανακλά τις δαπάνες όλων των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, οι καταναλωτικές συνήθειες κάθε νοικοκυριού είναι διαφορετικές. Αυτό σημαίνει επίσης ότι κάθε νοικοκυριό αντιδρά με διαφορετικούς τρόπους στις μεταβολές των τιμών των επιμέρους αγαθών και υπηρεσιών. Ο προσωπικός υπολογιστής πληθωρισμού σάς επιτρέπει να ανακαλύψετε τον δικό σας ρυθμό πληθωρισμού και να τον συγκρίνετε με τον επίσημο ρυθμό πληθωρισμού στη χώρα σας.

Ο πληθωρισμός στις διάφορες χώρες

Η ΕΚΤ έχει αναλάβει το καθήκον να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι επικεντρώνεται στον συνολικό ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ. Καθώς η οικονομία της ζώνης του ευρώ αποτελείται από πολλές διαφορετικές χώρες, δεν είναι ομοιόμορφη – το ίδιο ισχύει και για τον πληθωρισμό. Οι ρυθμοί πληθωρισμού διαφέρουν μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, κάποιες φορές σημαντικά μάλιστα. Αυτό είναι φυσιολογικό και το ίδιο παρατηρείται σε μεγάλες χώρες που αποτελούνται από πολλά επιμέρους κράτη. Στην ουσία, οι τιμές δεν αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιφέρειες μιας χώρας – για παράδειγμα, σε μια γρήγορα αναπτυσσόμενη πόλη και σε μια απομακρυσμένη αγροτική περιοχή.
Γιατί διαφέρουν οι ρυθμοί πληθωρισμού; Υπάρχουν δύο βασικές εξηγήσεις: διαφορετικές τιμές για παρόμοια προϊόντα και διαφορετικές καταναλωτικές τάσεις των πολιτών.

Σε τι οφείλονται αυτές οι διαφορές;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι τιμές για παρόμοια προϊόντα μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ. Οι χώρες μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια του οικονομικού κύκλου ή να έχουν διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ή διαφορετικές τάσεις όσον αφορά την εξέλιξη του εισοδήματος και του κόστους, για παράδειγμα του κόστους μίσθωσης κατοικιών. Ο πληθωρισμός μπορεί επίσης να διαφέρει επειδή οι πολίτες διαφορετικών χωρών αγοράζουν διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο οικονομικός κύκλος επηρεάζει τον πληθωρισμό. Όταν παρατηρείται κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, ο ρυθμός πληθωρισμού μειώνεται επειδή υπάρχει μικρότερη ζήτηση. Όταν μειώνονται τα εισοδήματά τους, τα νοικοκυριά περιορίζουν και τις δαπάνες τους. Ως συνέπεια αυτής της χαμηλότερης ζήτησης μειώνονται οι τιμές των προϊόντων.

Αντίστροφα, ο πληθωρισμός αυξάνεται στη διάρκεια οικονομικής ανάκαμψης. Εάν αυτά τα στάδια του οικονομικού κύκλου διαφέρουν χρονικά μεταξύ των χωρών, τότε οι ρυθμοί πληθωρισμού των χωρών θα διαφέρουν προσωρινά. Επιπλέον, το μέγεθος και η διάρκεια των διαφόρων σταδίων του κύκλου μπορεί να διαφέρουν μεταξύ χωρών, γεγονός που θα οδηγούσε επίσης σε διαφορές στους ρυθμούς πληθωρισμού.

Οι χώρες έχουν επίσης διαφορετικά γενικά επίπεδα εισοδήματος. Αυτό μπορεί να έχει έμμεση επίδραση στον πληθωρισμό μέσω των διαφορετικών καταναλωτικών τάσεων.

Σε ορισμένες χώρες, για παράδειγμα, το ποσοστό των δαπανών που αφορούν τρόφιμα είναι υψηλότερο, με αποτέλεσμα ο σχετικός ρυθμός πληθωρισμού να είναι υψηλότερος. Αυτό οδηγεί σε συνολικά υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στις χώρες αυτές, καθώς τα τρόφιμα έχουν υψηλό συντελεστή στάθμισης στα καλάθια αγορών τους.

Υπάρχουν επίσης «διοικητικοί» λόγοι για τους οποίους οι ρυθμοί πληθωρισμού ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των χωρών. Κάποιες τιμές καθορίζονται ή ρυθμίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές (ένα παράδειγμα μπορεί να είναι οι τιμές των δημόσιων μεταφορών).

Οι μεταβολές αυτών των «διοικητικά καθοριζόμενων τιμών» – ή των φόρων προστιθέμενης αξίας – μπορεί να έχουν προσωρινό αντίκτυπο στον πληθωρισμό. Για παράδειγμα, η μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών και, επομένως, του ρυθμού πληθωρισμού.

Οι ρυθμοί πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ

Ο συνολικός ρυθμός πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ είναι ο μέσος όρος των ρυθμών πληθωρισμού όλων των επιμέρους χωρών της ζώνης του ευρώ. Αν κοιτάξουμε τις τέσσερις μεγάλες οικονομίες της ζώνης του ευρώ το Αύγουστο 2021 ο ρυθμός πληθωρισμού ήταν 3,4% στη Γερμανία, 2,4% στη Γαλλία, 2,5% στην Ιταλία και 3,3% στην Ισπανία. Οι διαφορές μεταξύ χωρών είναι επίσης συνήθεις για διαφορετικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών. Χρησιμοποιήστε τον διαδραστικό χάρτη για να δείτε τα διαστήματα των ρυθμών πληθωρισμού και να τα συγκρίνετε σε διαφορετικές χώρες και κατηγορίες.

Καθώς οι τάσεις της κατανάλωσης και των δαπανών διαφέρουν μεταξύ χωρών, οι συντελεστές στάθμισης που αποδίδονται στις διάφορες ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών επίσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ, το 2021 ο συντελεστής στάθμισης της κατηγορίας «τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» ήταν 17,3% και της κατηγορίας «είδη ένδυσης και υπόδησης» 5,3%. Χρησιμοποιήστε τον διαδραστικό χάρτη για να δείτε πώς διαφέρουν οι συντελεστές στάθμισης μεταξύ των χωρών.

Πηγή: ΟΤ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Γερμανία: Απεργία στις συγκοινωνίες τη Δευτέρα

Τα προβλήματα στις συγκοινωνίες έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται...

Πωλείται η πρώην κατοικία της ελληνικής βασιλικής οικογένειας στο Λονδίνο

Προς πώληση έναντι του αστρονομικού ποσού των 39,5 εκατομμυρίων...

Στη Λαμία τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 27 Μαρτίου, θα...

Συντάξεις – Επιδόματα: Εβδομάδα πληρωμών για τους δικαιούχους – Οι ημερομηνίες

Την καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Απριλίου,...